Category Archives: Blockchain

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hệ thống cơ sở dữ liệu; cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin (block) được liên kết với nhau nhờ mã hóa.