AWS 101

Khóa học Amazon Web Services Cloud sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp bạn nắm vững, sử dụng hiệu quả, quản trị, bảo mật các dịch vụ của Amazon Web Services.

View Course

DevOps 101

Khóa học DevOps này cung cấp cho bạn cho bạn những kỹ năng sữ dụng Terraform, Ansible, JenkinsFile khi làm việc với cloud mà cụ thể là AWS Cloud, etc

View Course

Kubernetes 101

Khóa học này cung cấp cho các bạn một kiến thức tổng quát về kubernetes. Bạn sẽ hiểu được các khái niệm và thuật ngữ trong Deployment, Service, Pods, Configmap

View Course

Ansible 101

Khám phá Ansible, một công cụ tự động hóa DevOps hay dùng. Tìm hiểu về mục đích cơ bản của Ansible, các thành phần khác nhau tạo nên phần mềm này và ...

View Course

Phalcon 101

Trong hơn 5 năm qua tôi đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây và phát triển...

View Course

WordPress 101

Trong serie bài học này, bạn sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất cực kỳ cần thiết đối với tất cả những người có mong muốn tự làm và quản trị được một website bằng WordPress.

View Course

Cách dùng Xdebug trong Phalcon
0:6:28
1,162 views  Sep 17/17 at 10:27
Cách cấu hình Xdebug với Docker trong PHPSTORM
0:7:11
1,714 views  Sep 17/17 at 10:22
Debug volt trong Phalcon với Xdebug
0:1:46
1,154 views  Sep 17/17 at 10:13
Hướng dẫn sử dụng Queue trong Phalcon phần 3
0:18:40
Bài 1: Giới thiệu Region
0:5:6
20 views  Oct 25/20 at 02:55
Hướng dẫn cài đặt laravel trên docker 2020
0:7:46
Giới thiệu Termius dùng để quản lý VPS
0:5:51
373 views  Jun 23/19 at 06:31
Thiết lập địa chỉ IP tĩnh trên raspberry pi 3
0:3:15