• All
 • Blockchain
 • Coupon
 • DevChat
 • Devops
 • Git
 • Javascipt
 • Magento
 • Other
 • Phalcon
 • PHP
 • Startup
 • Webdev
 • Wordpress

Phalcon

Phalcon

API Authentication sử dụng JWT trong PHP(Phalcon)

Việc lấy thông tin user cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần truyền thêm token đã nhận được sau khi login để xác thực và nhận về thông tin user. Bạn có thể xem chi tiết cách dùng nó tại đây https://github.com/lackky/api/blob/master/app/library/Auth/AuthenticationMiddleware.php#L45-L53, Nếu bạn truyền sai token, thì sẽ […]

API Authentication sử dụng JWT trong PHP(Phalcon) Đọc thêm »

Scroll to Top