Quản lý User trong WordPress

Nội dung bài giảng

Bất cứ nền tảng CMS nào thì phân quyền cho user truy cập cho tài nguyên là điều cần thiết; vì vậy trong video này tôi sẽ giới thiệu tính năng quản lý mặc định trong WordPress.

Với Dashboard mạnh mẽ, WP dễ dàng giúp bạn phân quyền phù hợp cho từng user nhanh chóng.

Scroll to Top