Quản lý video và hình ảnh trong Wordpress Buy now

Gsviec . 157 Videos
854 views

Category :

Wordpress

Content :

Wordpress cung cấp cho ta một trình quản lý media thật là tuyệt vời, với nó việc thêm hay xoá hình ảnh không thể dễ dàng hơn

Release Date:

Mar 24/17 at 10:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
1,225 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
860 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
895 views
Mar 29/17 at 03:24