Quản lý video và hình ảnh trong Wordpress

Gsviec . 151 Videos
295 views

Category :

Wordpress

Content :

Wordpress cung cấp cho ta một trình quản lý media thật là tuyệt vời, với nó việc thêm hay xoá hình ảnh không thể dễ dàng hơn

Release Date:

Mar 24/17 at 10:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
360 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
296 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
308 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
350 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
315 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
316 views
Mar 28/17 at 11:31