Cài đặt Lets Encrypt trên HA Proxy

Phalcon . 16 Videos
294 views

Category :

DevOps

Content :

Trong video trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Lets Encrypt với Nginx, nhưng đôi khi bạn dùng HaProxy vậy làm thế nào để cài đăt chứng chỉ ssl cho nó, trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn

Tập tin cấu hình https://github.com/gsviec/vps-canban/blob/master/haproxy.conf

certbot certonly --webroot -w /root/demo -d let-haproxy.gsviec.com --http-01-port 8888
mkdir /etc/haproxy/certs
chmod -R go-rwx /etc/haproxy/certs
DOMAIN='let-haproxy.gsviec.com' sudo -E bash -c 'cat /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem > /etc/haproxy/certs/$DOMAIN.pem'

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-vps-can-ban

Release Date:

Dec 25/18 at 03:12

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist