Thiết lập địa chỉ IP tĩnh trên raspberry pi 3 Buy now

Phalcon . 33 Videos
624 views

Category :

DevOps

Content :

Xin chào anh em Tiếp tục loạt bài raspberry pi, như bạn biết mỗi lần khởi động raspberry pi thì nó sẽ cung cấp cho một địa chỉ ip ngẫu nhiên, do đó rất là phiền phức vì vậy trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách set cuwngs1 địa chỉ ip cho em nó

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

=====

interface wlan0

static ip_address=192.168.191.202/24
static routers=192.168.191.1
static domain_name_servers=8.8.8.8 8.8.4.4

Release Date:

Feb 28/19 at 05:07

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist