Giới thiệu pod trong kubernetes

Gsviec . 157 Videos
260 views

Category :

DevOps

Content :

Khi làm việc với kube thì việc tương tác với pod khá là thường xuyên , do đó hiểu nó sẽ giúp bạn deployment kubernetes nhanh chóng hơn

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 30/18 at 02:51

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist