Giới thiệu routing trong Phalcon

Gsviec . 144 Videos
3,060 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường, nghe chẳng có tý gì liên quan đến lập trình nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 30/17 at 03:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
556 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
532 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
576 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
445 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,695 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,003 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,060 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,240 views
Apr 30/17 at 03:20