Giới thiệu routing trong Phalcon

Gsviec . 151 Videos
3,170 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường, nghe chẳng có tý gì liên quan đến lập trình nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 30/17 at 03:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
665 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
669 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
762 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
564 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,819 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,111 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,170 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,358 views
Apr 30/17 at 03:20