Giới thiệu routing trong Phalcon

Gsviec . 144 Videos
3,109 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường, nghe chẳng có tý gì liên quan đến lập trình nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 30/17 at 03:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
602 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
588 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
629 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
500 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,747 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,048 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,109 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,292 views
Apr 30/17 at 03:20