Giới thiệu routing trong Phalcon

Gsviec . 155 Videos
3,228 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường, nghe chẳng có tý gì liên quan đến lập trình nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 30/17 at 03:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
765 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
762 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
839 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
643 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,904 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,194 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,228 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,435 views
Apr 30/17 at 03:20