Giới thiệu routing trong Phalcon

Gsviec . 144 Videos
2,999 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường, nghe chẳng có tý gì liên quan đến lập trình nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 30/17 at 03:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
509 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
467 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
520 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
388 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,642 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
2,949 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
2,999 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,184 views
Apr 30/17 at 03:20