Khái niệm về hàm và gọi lại hàm trong PHP

Gsviec . 151 Videos
691 views

Category :

PHP

Content :

Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, PHP hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc. Đồng thời có thể tùy biến ở mọi trang. Mà không cần phải khởi tạo hay viết lại mã lệnh như HTML thuần.

Cú pháp


function ten_function($gt1,$gt2){

//Hành động

}

Release Date:

Mar 27/17 at 05:02

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:10:12
613 views
Mar 29/17 at 05:45
0:10:7
518 views
Mar 29/17 at 04:54
0:6:29
0:2:4
0:5:24
0:11:43
422 views
Mar 29/17 at 03:59
0:5:8
845 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:59
375 views
Mar 29/17 at 03:25