Reset, Revert va amend trong GIT

Gsviec . 155 Videos
505 views

Category :

GIT

Content :

Một việc bạn sẽ khá thường xuyên làm trong Git nếu làm việc theo nhóm đó là kiểm tra xem những ai đã commit vào dự án bạn đang làm việc, cũng như cách bạn undo lần commit trước đó nếu như bạn cảm thấy mình thiếu một tập tin nào đó trong lần commit trước để bổ sung vào.

Release Date:

Mar 23/17 at 04:12

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
461 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
505 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
317 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
587 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
529 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
419 views
Mar 28/17 at 10:02