Bài 1: Giới thiệu Region Buy now

Phalcon . 33 Videos
20 views

Category :

DevOps

Content :

Giới thiệu region trong aws

Region chúng ta dịch sang tiếng việt có nghĩa là vùng, miền phạm vi, với tài nguyên điện đoán đám mây của AWS được cài đặt và lưu trữ tại nhiều nơi trên thế giới, nếu chúng ta hiểu region theo nghĩa đen về mặt vật lý tức là những địa danh trên thế giới. OK

Theo tôi biết Vào thời điểm hiện tại thì trên toàn thế giới AWS có khoảng 19 region chính và các vùng con (tức là những data center) bên trong chúng như hình bên dưới. Ngoài ra

Chuẩn bị sẽ có thêm vài region nữa. Mỗi region có thể là cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ riêng như DB (Aurora), storage (S3), Batch ...

Tất nhiên Bạn cũng có thể thấy được các region trong trang quản trị của AwS

Một trong những câu hỏi thường gặp là tại sao chúng ta lại cần chọn region:

  • Latency(độ trễ): Regions càng gần người dùng cuối thì độ trễ càng thấp

  • Cost(Chi phí): AWS cung cấp các services giống nhau trên các Region, nhưng giá có thể chêch lệch do chi phí hoạt động ở các vùng khác nhau(chi phí điện, nhân công…) chẵn hạn như bạn dùng dịc vụ máy chủ EC2 tại region ở singapore sẽ có chi phí cao hơn so với region ở nước mỹ.

  • Legal Compliance(pháp lí): mỗi khu vực có thể có các nguyên tắc pháp lí riêng mà bạn phải tuân theo

  • Features(tính năng): tùy vào từng Region mà có thể có những service đặc biệt so với các vùng khác, tức là sao tôi ví dụ các Region ở mỹ có tính A, nhưng ở các region còn lại chưa có, nhưng thường điều đó chỉ tồn tại trong một khoãng thời gian nhất định và sau đó thì aws sẽ triển khai cho cá region còn lại

Release Date:

Oct 25/20 at 02:55

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:6
20 views
Oct 25/20 at 03:02
2
0:5:6
3
0:5:6
21 views
Oct 25/20 at 03:02
4
0:6:6
5
0:6:6
101 views
Oct 25/20 at 03:02
7
0:8:03
8
0:13:03
46 views
Oct 25/20 at 03:02
9
0:13:03
10
0:04:16
11
0:04:16
12
0:03:16
13
0:09:16
45 views
Oct 25/20 at 03:19
15
0:08:16