Giới thiệu Plugin FakerPress để tạo dữ liệu

Gsviec . 155 Videos
408 views

Category :

Wordpress

Content :

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn dùng một thư viện đó là Faker để tạo ra giữ liệu giả cho trang web của chúng ta. Như các bạn biết việc dùng dữ liệu thật trong môi trường development là một ý tưởng rất là tệ.

Bạn có thể xem bài viết về faker tại đây https://gsviec.com/blog/huong-dan-dung-faker-de-tao-du-lieu-cho-moi-truong-phat-trien

Release Date:

Mar 25/17 at 03:25

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
384 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
309 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
434 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
400 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
238 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
265 views
Mar 28/17 at 11:18