Giới thiệu Plugin FakerPress để tạo dữ liệu

Gsviec . 144 Videos
228 views

Category :

Wordpress

Content :

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn dùng một thư viện đó là Faker để tạo ra giữ liệu giả cho trang web của chúng ta. Như các bạn biết việc dùng dữ liệu thật trong môi trường development là một ý tưởng rất là tệ.

Bạn có thể xem bài viết về faker tại đây https://gsviec.com/blog/huong-dan-dung-faker-de-tao-du-lieu-cho-moi-truong-phat-trien

Release Date:

Mar 25/17 at 03:25

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
268 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
217 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
225 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
266 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
219 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
234 views
Mar 28/17 at 11:31