Giới thiệu Plugin FakerPress để tạo dữ liệu

Gsviec . 144 Videos
256 views

Category :

Wordpress

Content :

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn dùng một thư viện đó là Faker để tạo ra giữ liệu giả cho trang web của chúng ta. Như các bạn biết việc dùng dữ liệu thật trong môi trường development là một ý tưởng rất là tệ.

Bạn có thể xem bài viết về faker tại đây https://gsviec.com/blog/huong-dan-dung-faker-de-tao-du-lieu-cho-moi-truong-phat-trien

Release Date:

Mar 25/17 at 03:25

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
309 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
251 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
257 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
304 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
262 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
268 views
Mar 28/17 at 11:31