Giới thiệu Plugin FakerPress để tạo dữ liệu

Gsviec . 155 Videos
367 views

Category :

Wordpress

Content :

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn dùng một thư viện đó là Faker để tạo ra giữ liệu giả cho trang web của chúng ta. Như các bạn biết việc dùng dữ liệu thật trong môi trường development là một ý tưởng rất là tệ.

Bạn có thể xem bài viết về faker tại đây https://gsviec.com/blog/huong-dan-dung-faker-de-tao-du-lieu-cho-moi-truong-phat-trien

Release Date:

Mar 25/17 at 03:25

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
426 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
368 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
391 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
401 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
396 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
381 views
Mar 28/17 at 11:31