Cài đặt Wordpress trên Window
0:2:13
589 views. 78% Mar 23/17 at 04:59
Tổng quan giao diện Wordpress
0:5:34
742 views. 78% Mar 24/17 at 03:56
Cách đăng bài viết trong wordpress
0:5:22
635 views. 78% Mar 24/17 at 03:56
Cài đặt Plugin và Theme trong Wordpress
0:6:8
711 views. 78% Mar 24/17 at 04:34
Cách tạo menu trong Wordpress
0:3:10
752 views. 78% Mar 24/17 at 04:45
Quản lý video và hình ảnh trong Wordpress
0:2:28
783 views. 78% Mar 24/17 at 10:19
Quản lý User trong Wordpress
0:5:8
614 views. 78% Mar 24/17 at 10:20
Giới thiệu phần Setting trong Wordpress
0:8:22
763 views. 78% Mar 25/17 at 03:09
Khóa Học  WordPress Căn Bản
0:0:58
819 views. 78% Mar 25/17 at 03:15
Giới thiệu Category và Tag
0:3:25
747 views. 78% Mar 25/17 at 03:20
Giới thiệu Plugin FakerPress để tạo dữ liệu
0:7:45
Cấu hình Wordpress với Cloudfront và S3
0:12:12
1,091 views. 78% Apr 18/17 at 12:27