Giới thiệu Cacti một cung cụ theo dõi network của công ty bạn

Phalcon . 16 Videos
473 views

Category :

DevOps

Content :

Như các bạn biết thì để theo dõi trạng thái network trong một tỗ chức hoặc công ty thì rất phức tạp, do đó có nhiều công cụ mạnh cho việc quản lý và giám sát mạng hiện nay, chẳng hạn như MRTG, các Multi Router Traffic Grapher, nhưng cài đặt và xem hiểu được chúng là không dễ dàng cho người mới tiếp cận Linux.

Nhưng với Cacti một phần mềm mã nguồn mỡ dựa trên LAMP và phương thức RRD và SNMP thì việc quảng lý đơn giản hơn nhiều trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chuyện đó

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Aug 24/18 at 08:18

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:9:28
182 views
Jul 7/19 at 04:18
0:5:51