Cấu hình Virtual Host trong XAMPP

Gsviec . 144 Videos
522 views

Category :

TOOL

Content :

Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới trong Nginx cũng có chức năng tương tự như Virtual Host được gọi là Server Block. Trong Log này mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn còn lạ lẫm về Vhost cách để cấu hình một Virtual Host trong Windows, ở đây mình sử dụng XAMPP làm môi trường pháp triển.

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/hello"
  ServerName gsviec.dev
  <Directory "C:/xampp/htdocs/hello">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 20/17 at 04:35

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
522 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,610 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
243 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
240 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
488 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
258 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
257 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50