Bài 6: Demo tạo người dùng và nhóm người dùng Buy now

Phalcon . 33 Videos
102 views

Category :

aws

Content :

Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video trước chúng ta đã đi qua tổng quan IAM là gì rồi, thì trong video này chúng ta sẽ di đến phân tạo user và group trong aws

Release Date:

Oct 25/20 at 02:55

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
1
0:5:6
20 views
Oct 25/20 at 03:02
2
0:5:6
3
0:5:6
21 views
Oct 25/20 at 03:02
4
0:6:6
5
0:6:6
101 views
Oct 25/20 at 03:02
7
0:8:03
8
0:13:03
46 views
Oct 25/20 at 03:02
9
0:13:03
10
0:04:16
11
0:04:16
12
0:03:16
13
0:09:16
45 views
Oct 25/20 at 03:19
15
0:08:16