Giới thiệu Category và Tag

Gsviec . 155 Videos
310 views

Category :

Wordpress

Content :

Category nghĩa là một nhóm bao quát chứa các bài viết trong blog. Nó giống như những cái cặp giấy và các tờ giấy là những bài viết được chứa ở trong đó. Category có thể được phân cấp, tức là một Category có thể bao gồm nhiều Category nhỏ khác ở trong.

Tag nghĩa là một phép phân loại đặc biệt của bài viết để mô tả cụ thể các chủ đề liên quan. Nếu ta xem Category là cặp sách, bài viết là giấy thì Tag cũng được xem là những cái kẹp giấy để kẹp một số bài viết có liên quan lại với nhau.

Release Date:

Mar 25/17 at 03:20

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
384 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
310 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
434 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
400 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
238 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
265 views
Mar 28/17 at 11:18