Cấu hình để truy cập nhiều cluster kubernetes

Gsviec . 155 Videos
83 views

Category :

DevOps

Content :

Khi bạn làm nhiều dự án thì sẽ có nhiều môi trường cluster chẳn hạn như môi trường dev, staging, prd việc chuyển qua chuyển lại là cần thiết, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chuyện đó

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 30/18 at 05:22

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,427 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
1,198 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
1,119 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
867 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
1,108 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
828 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
591 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20