Cấu hình để truy cập nhiều cluster kubernetes

Gsviec . 155 Videos
144 views

Category :

DevOps

Content :

Khi bạn làm nhiều dự án thì sẽ có nhiều môi trường cluster chẳn hạn như môi trường dev, staging, prd việc chuyển qua chuyển lại là cần thiết, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chuyện đó

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 30/18 at 05:22

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
175 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
155 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
262 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
302 views
Jul 15/18 at 09:59