Hướng dẫn sử dụng Queue trong Phalcon phần 2

Gsviec . 157 Videos
982 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một thư viện php-resque tương tác queue, như các bạn biết có khá nhiều dịch vụ như RabbitMQ, Beanstalk, etc, tại sao tôi lại dùng nó thứ nhất vì thư viện này viết bằng PHP, sau đó nó lại kết hợp với Redis để lưu trữ các thông tin của jobs queue đó, và tất nhiên nó khá là dễ sử dụng

Bạn cần cài đặt các thành phần sau:

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-102

Release Date:

Aug 19/17 at 03:49

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:6:28
1,156 views
Sep 17/17 at 10:27
0:7:11
0:1:46
1,148 views
Sep 17/17 at 10:13
0:18:40