Hướng dẫn tổ chức công việc trên Trello

Phalcon . 16 Videos
408 views

Category :

DevOps

Content :

Giới thiệu về Trello và cách tổ chức công việc.

Các thành phần cơ bản của Trello:

  1. Board: bảng công việc
  2. List: Danh sách công việc
  3. Card: từng công việc cụ thể

Một Board có thể có nhiều List. Một List có thể có nhiều Card. Trong mỗi Card có

  1. Member: thành viên tham gia.
  2. Label: nhãn ở dạng màu, có thể dùng để đánh giá độ ưu tiên.
  3. Due Date: thời hạn của công việc.
  4. Attachment: file đính kèm.
  5. Description: Chi tiết nội dung của task/card.
  6. Checklist: danh sách các công việc con.
  7. Comment: trao đổi thảo luận giữa các thành viên.

Hãy sử dụng những thông tin cơ sở mà Trello cung cấp (Board, List, Card) để trực quan hóa, quản lý công việc của các bạn

Một số Board tham khảo:

Release Date:

Aug 24/18 at 08:17

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:9:28
182 views
Jul 7/19 at 04:18
0:5:51