Giới thiệu PHQL trong Phalcon

Gsviec . 155 Videos
1,506 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Cá nhân tôi thì không thích dùng thằng này lắm, nhưng nếu bạn thấy thoải mái với nó thì dùng thôi diểm khác biệt PHQL so với RAWSQL là nó chèn vào model thây vì table trong database https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/phql.html

Release Date:

Jun 1/17 at 09:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
709 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
717 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
801 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
608 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,849 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,151 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,200 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,392 views
Apr 30/17 at 03:20