Giới thiệu PHQL trong Phalcon

Gsviec . 157 Videos
1,602 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Cá nhân tôi thì không thích dùng thằng này lắm, nhưng nếu bạn thấy thoải mái với nó thì dùng thôi diểm khác biệt PHQL so với RAWSQL là nó chèn vào model thây vì table trong database https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/phql.html

Release Date:

Jun 1/17 at 09:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:6:28
662 views
Sep 17/17 at 10:27
0:7:11
0:1:46
648 views
Sep 17/17 at 10:13
0:18:40
0:7:54
0:10:13
899 views
Jun 16/17 at 02:49