Giới thiệu PHQL trong Phalcon

Gsviec . 144 Videos
1,445 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Cá nhân tôi thì không thích dùng thằng này lắm, nhưng nếu bạn thấy thoải mái với nó thì dùng thôi diểm khác biệt PHQL so với RAWSQL là nó chèn vào model thây vì table trong database https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/phql.html

Release Date:

Jun 1/17 at 09:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
620 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
616 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
710 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
516 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,770 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,064 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,128 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,313 views
Apr 30/17 at 03:20