Kết nối tới máy chủ qua SSH với chương trình Putty

Gsviec . 144 Videos
707 views

Category :

DevOps

Content :

PuTTY là một phần mềm cho phép kết nối đến máy chủ (VPS/Server Linux) qua giao thức SSH để thực hiện các điều khiển bằng dòng lệnh (command line). Để sử dụng PuTTY khách hàng cần download phần mềm này về máy tính. Khách hàng có thể tải từ trang chủ bản cài đặt hoặc bản dùng ngay. http://www.putty.org/

hoac https://chrome.google.com/webstore/detail/termius-ssh-client/fjcdjmmkgnkgihjnlbgcdamkadlkbmam

Release Date:

Jul 18/17 at 02:54

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,199 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
984 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
885 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
708 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
884 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
637 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
467 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20