Kết nối tới máy chủ qua SSH với chương trình Putty

Gsviec . 155 Videos
825 views

Category :

DevOps

Content :

PuTTY là một phần mềm cho phép kết nối đến máy chủ (VPS/Server Linux) qua giao thức SSH để thực hiện các điều khiển bằng dòng lệnh (command line). Để sử dụng PuTTY khách hàng cần download phần mềm này về máy tính. Khách hàng có thể tải từ trang chủ bản cài đặt hoặc bản dùng ngay. http://www.putty.org/

hoac https://chrome.google.com/webstore/detail/termius-ssh-client/fjcdjmmkgnkgihjnlbgcdamkadlkbmam

Release Date:

Jul 18/17 at 02:54

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
140 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
122 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
213 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
250 views
Jul 15/18 at 09:59
0:9:4
182 views
Jul 15/18 at 09:44