Giới thiệu gitignore trong GIT

Gsviec . 157 Videos
606 views

Category :

GIT

Content :

Khi quản lý mã nguồn code với GIT thì có những file mà ta không muốn commit code lên chẳn hạn như file cấu hình password, file biên dịch, file sinh ra do vagrant hay IDE

Release Date:

Mar 23/17 at 04:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
606 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
619 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
419 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
726 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
659 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
495 views
Mar 28/17 at 10:02