Giới thiệu gitignore trong GIT

Gsviec . 155 Videos
462 views

Category :

GIT

Content :

Khi quản lý mã nguồn code với GIT thì có những file mà ta không muốn commit code lên chẳn hạn như file cấu hình password, file biên dịch, file sinh ra do vagrant hay IDE

Release Date:

Mar 23/17 at 04:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
462 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
505 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
317 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
587 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
529 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
419 views
Mar 28/17 at 10:02