Giới thiệu gitignore trong GIT

Gsviec . 155 Videos
510 views

Category :

GIT

Content :

Khi quản lý mã nguồn code với GIT thì có những file mà ta không muốn commit code lên chẳn hạn như file cấu hình password, file biên dịch, file sinh ra do vagrant hay IDE

Release Date:

Mar 23/17 at 04:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
510 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
537 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
354 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
630 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
575 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
439 views
Mar 28/17 at 10:02