Giới thiệu gitignore trong GIT

Gsviec . 157 Videos
711 views

Category :

GIT

Content :

Khi quản lý mã nguồn code với GIT thì có những file mà ta không muốn commit code lên chẳn hạn như file cấu hình password, file biên dịch, file sinh ra do vagrant hay IDE

Release Date:

Mar 23/17 at 04:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
711 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
699 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
466 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
825 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
731 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
525 views
Mar 28/17 at 10:02