Giới thiệu gitignore trong GIT

Gsviec . 144 Videos
286 views

Category :

GIT

Content :

Khi quản lý mã nguồn code với GIT thì có những file mà ta không muốn commit code lên chẳn hạn như file cấu hình password, file biên dịch, file sinh ra do vagrant hay IDE

Release Date:

Mar 23/17 at 04:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:45
384 views
Mar 29/17 at 05:47
0:3:54
197 views
Mar 29/17 at 03:59
0:8:42
358 views
Mar 29/17 at 03:25
0:2:24
0:3:41
286 views
Mar 28/17 at 10:03
0:5:36
300 views
Mar 28/17 at 10:02
0:6:29
359 views
Mar 28/17 at 04:16