Giới thiệu gitignore trong GIT

Gsviec . 144 Videos
191 views

Category :

GIT

Content :

Khi quản lý mã nguồn code với GIT thì có những file mà ta không muốn commit code lên chẳn hạn như file cấu hình password, file biên dịch, file sinh ra do vagrant hay IDE

Release Date:

Mar 23/17 at 04:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:45
279 views
Mar 29/17 at 05:47
0:3:54
137 views
Mar 29/17 at 03:59
0:8:42
275 views
Mar 29/17 at 03:25
0:2:24
0:3:41
191 views
Mar 28/17 at 10:03
0:5:36
246 views
Mar 28/17 at 10:02
0:6:29
265 views
Mar 28/17 at 04:16