Chọn Editor hoặc IDE phù hợp để viết code

Gsviec . 144 Videos
750 views

Category :

PHP

Content :

Như bạn biết là để viết code PHP thì ta có thể dùng notepad để viết cũng được nhưng không ai làm thế cả, vì vậy tôi sẽ đưa cho bạn những lời khuyên chọn IDE hay Editor hợp lý khi bắt đầu học PHP

Release Date:

Mar 25/17 at 01:04

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:10:12
561 views
Mar 29/17 at 05:45
0:10:7
470 views
Mar 29/17 at 04:54
0:6:29
0:2:4
0:5:24
0:11:43
376 views
Mar 29/17 at 03:59
0:5:8
749 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:59
322 views
Mar 29/17 at 03:25