Cách tạo menu trong Wordpress

Gsviec . 155 Videos
328 views

Category :

Wordpress

Content :

Menu là chức năng không thể thiếu của một website, do đó video này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo menu như trang abouts, cayegory

Release Date:

Mar 24/17 at 04:45

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
440 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
347 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
475 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
438 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
283 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
328 views
Mar 28/17 at 11:18