Giới thiệu các lệnh căn bản thường dùng trong GIT Buy now

Gsviec . 157 Videos
962 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh căn bản của git như:

  • git add: dùng để thêm file trước khi commit, ví dụ git add README.md, nếu bạn muốn thêm nhiều file thì dùng git add A

  • git commit: trước khi push code thì bạn có cần phải nói rõ ý nghĩa của đoạn code đó làm chức năng

  • git staus: xem bạn đã ở branch(nhánh) nào.

  • git push: đẩy code lênh repo trong trường hợp này là github

  • git pull: kéo code về từ remote repo

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 22/17 at 04:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
1,107 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
972 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
621 views
Mar 29/17 at 03:59