Làm quen giao diện trên Github

Gsviec . 157 Videos
495 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu các bạn về giao diện của Github như là tạo một tổ chức hoặc công ty dùng để chứa mã nguồn code, và giải thích lý do tại sao bạn nên làm thế

Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 19/17 at 04:35

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
605 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
618 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
419 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
726 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
659 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
495 views
Mar 28/17 at 10:02