Làm quen giao diện trên Github

Gsviec . 151 Videos
350 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu các bạn về giao diện của Github như là tạo một tổ chức hoặc công ty dùng để chứa mã nguồn code, và giải thích lý do tại sao bạn nên làm thế

Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 19/17 at 04:35

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:45
444 views
Mar 29/17 at 05:47
0:3:54
233 views
Mar 29/17 at 03:59
0:8:42
414 views
Mar 29/17 at 03:25
0:2:24
0:3:41
343 views
Mar 28/17 at 10:03
0:5:36
350 views
Mar 28/17 at 10:02
0:6:29
414 views
Mar 28/17 at 04:16