Xây dựng một image Docker

Gsviec . 151 Videos
927 views

Category :

DevOps

Content :

Bạn đã hiểu làm thế nào để tải hình ảnh từ một đăng ký Docker công khai, nhưng bạn muốn xây dựng các hình ảnh của Docker cho riêng bạn.

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo image Docker thông qua tập tin Dockerfile Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 5/17 at 03:12

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,256 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
1,039 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
940 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
752 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
927 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
685 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
502 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20