Giới thiệu phần Setting trong Wordpress

Gsviec . 157 Videos
511 views

Category :

Wordpress

Content :

Ở trong bài hướng dẫn về Settings này, mình sẽ hướng dẫn qua chi tiết từng thiết lập có trong mỗi phần ở khu vực Settings này. Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ nói qua các phần thiết lập có mặc định trong WordPress chứ không thể hướng dẫn luôn các thiết lập plugin khác có trong khu vực này được

Release Date:

Mar 25/17 at 03:09

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
586 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
426 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
563 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
511 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
371 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
453 views
Mar 28/17 at 11:18