Tạo một con ElastichSearch trên AWS

Gsviec . 157 Videos
480 views

Category :

DevOps

Content :

Trong video này chúng tôi hướng dẫn các bạn cách tạo một con elastich trên AWS

Nếu bạn nào chưa biết Elastich là gì có thể truy cập thông qua website này để hiểu https://www.elastic.co/

Bạn có thể xem kết quả tại link này https://search-lackky-ojizzlhc54j33o3cmrgb274qsi.ap-southeast-1.es.amazonaws.com/ Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Dec 26/17 at 03:38

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
210 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
186 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
302 views
Jul 15/18 at 10:13