Hướng dẫn dùng Git và Github trên Mac

Gsviec . 157 Videos
154 views

Category :

default

Content :

Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng GIT GUI và git command line trên macos

Trong serie này, bạn sẽ được làm quen với hệ thống Git và cách sử dụng nó. Bạn sẽ hiểu được các khái niệm và thuật ngữ trong Git như Clone, Branch, Stage, Commit, Tracking, Merge, Pull, Push

https://gsviec.com/playlist/git-va-github-can-ban

Release Date:

Dec 28/18 at 04:28

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist