Tổng quan giao diện Wordpress

Gsviec . 157 Videos
559 views

Category :

Wordpress

Content :

Như bạn biết thì để học một cái gì đó nhanh nhất thì chúng ta cần phải có cái nhìn tổng quan về nó, vì vậy trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn tổng quan Wordpress

Release Date:

Mar 24/17 at 03:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
654 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
452 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
609 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
548 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
408 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
503 views
Mar 28/17 at 11:18