Cấu hình Vhost trên XAMP cho Wordpress

Gsviec . 155 Videos
446 views

Category :

Wordpress

Content :

Việc dùng mặc định đường dẫn khi bạn cài đặt Wordpress trên XAMP không có vấn đề gì cả, nhưng nhìn nó không chuyên nghiệp cũng như không giống thực tế của một domain do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn thây đổi domain cho nó.

Bạn có thể copy đoạn code dưới đây để dán vào http.conf

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/hello"
  ServerName gsviec.dev
  <Directory "C:/xampp/htdocs/hello">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Release Date:

Mar 24/17 at 04:18

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
441 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
347 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
475 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
438 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
283 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
328 views
Mar 28/17 at 11:18