Giới thiệu thành phần Session trong Phalcon Buy now

Gsviec . 157 Videos
2,470 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Mặc định PHP nó đã có session rồi nhưng nếu bạn dùng Phalcon Session thì việc cấu hình hay quản lý nó sẽ đơn giản hơn, ví dụ như cấu hình session sử dụng redis thây vì phải dùng File

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

May 4/17 at 04:04

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
1
0:2:3
9,514 views
Apr 28/17 at 12:58
2
0:2:46
1,388 views
Apr 28/17 at 12:58
3
0:2:10
1,343 views
Apr 28/17 at 12:59
4
0:2:9
6
0:6:7
7
0:13:51
3,655 views
Apr 30/17 at 03:12
8
0:8:54
7,925 views
Apr 30/17 at 03:20
9
0:2:39
3,638 views
Apr 30/17 at 03:19
10
0:2:21
1,623 views
Apr 30/17 at 03:25
11
0:4:35
2,309 views
May 2/17 at 04:09
12
0:8:14
13
0:4:58
3,775 views
May 2/17 at 05:39
14
0:10:13
15
0:9:1
2,948 views
May 3/17 at 09:34
16
0:5:0
2,675 views
May 3/17 at 09:42
20
0:3:44
7,058 views
May 9/17 at 01:19