Gửi mail trong Phalcon

Gsviec . 157 Videos
1,213 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Thì như bạn biết tính năng gửi mail là bắt buộc trong các trang web, vì vậy trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng thư viện swiftmailer để gửi mail trong Phalcon

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 16/17 at 02:49

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:6:28
1,156 views
Sep 17/17 at 10:27
0:7:11
0:1:46
1,148 views
Sep 17/17 at 10:13
0:18:40