Quản lý User trong Wordpress

Gsviec . 155 Videos
239 views

Category :

Wordpress

Content :

Bất cứ nền tảng CMS nào thì phân quyền cho user truy cập cho tài nguyên là điều cần thiết, vì vậy trong video này tôi sẽ giới thiệu tính năng quản lý mặc định trong Wordpress

Release Date:

Mar 24/17 at 10:20

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
384 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
310 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
434 views
Mar 29/17 at 03:24
0:8:22
400 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:8
239 views
Mar 27/17 at 02:45
0:2:28
0:3:10
265 views
Mar 28/17 at 11:18