Giới thiệu Controller trong Phalcon Buy now

Gsviec . 157 Videos
2,309 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Trong Phalcon PHP để tạo một controller thì quy tắc đặt tên tập tin nó như sau:

"Tên tập tin" + Controller.php

Lúc này đường dẫn của bạn sẽ như sau: http://ten-web-site/controller/ nó sẽ lấy action index làm mặc định khi bạn gõ đường dẫn trên

Tất nhiên bạn vẫn có thể không dùng hậu tố Controller nhưng như thế thì bạn phải cấu hình lại core của bạn rất vất quả, với lại mình khuyên không nên vì như thế mất đi tính chất naming trong lập trình.

Còn để tạo một Action trong Controller bạn theo quy tắc sau:

"Tên Action" + Action

Lúc này đường dẫn của bạn sẽ như sau: http://ten-web-site/controller/action Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

May 2/17 at 04:09

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
1
0:2:3
9,514 views
Apr 28/17 at 12:58
2
0:2:46
1,388 views
Apr 28/17 at 12:58
3
0:2:10
1,343 views
Apr 28/17 at 12:59
4
0:2:9
6
0:6:7
7
0:13:51
3,655 views
Apr 30/17 at 03:12
8
0:8:54
7,925 views
Apr 30/17 at 03:20
9
0:2:39
3,638 views
Apr 30/17 at 03:19
10
0:2:21
1,623 views
Apr 30/17 at 03:25
0:4:35
2,309 views
May 2/17 at 04:09
12
0:8:14
13
0:4:58
3,775 views
May 2/17 at 05:39
14
0:10:13
15
0:9:1
2,948 views
May 3/17 at 09:34
16
0:5:0
2,675 views
May 3/17 at 09:42
19
0:3:31
20
0:3:44
7,058 views
May 9/17 at 01:19