Version trong chart helm

Gần đây team Devops chúng tôi chuyển sang helm để deployment ứng dụng trên kubernetes(lạc hậu nhễ anh em devops khác đã dùng khá lâu).

Trong quá trình dùng thì khá là đơn giản, trước tiên bạn vào trang https://helm.sh/ để chọn phiên bản helm 3 hoặc helm 2, nhưng tôi khuyên bạn nên chọn helm 3 để có những tính năng mới nhất.

Sau khi cài đặt thành công, thì bạn có thể dùng một charts phổ biến từ cộng đồng https://github.com/helm/charts

$ helm repo add stable https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com
"stable" has been added to your repositories

Nó hỗ trợ gần như hầu hết các ứng dụng của bạn, ví dụ như database mysql, mongodb,

Cho log, monitor thì có grafana, prometheus, hoặc bạn có thể chạy lệnh này để tiềm kiếm ứng dụng

helm search repo prometheus
NAME                 	CHART VERSION	APP VERSION	DESCRIPTION                    
stable/prometheus          	11.3.0    	2.18.1   	Prometheus is a monitoring system and time seri...
stable/prometheus-adapter      	2.3.1    	v0.6.0   	A Helm chart for k8s prometheus adapter      
stable/prometheus-blackbox-exporter 	4.1.0    	0.16.0   	Prometheus Blackbox Exporter           
stable/prometheus-cloudwatch-exporter	0.8.0    	0.8.0   	A Helm chart for prometheus cloudwatch-exporter  
stable/prometheus-consul-exporter  	0.1.4    	0.4.0   	A Helm chart for the Prometheus Consul Exporter  
stable/prometheus-couchdb-exporter  	0.1.1    	1.0    	A Helm chart to export the metrics from couchdb...
stable/prometheus-mongodb-exporter  	2.5.0    	v0.10.0  	A Prometheus exporter for MongoDB metrics     
stable/prometheus-mysql-exporter   	0.5.2    	v0.11.0  	A Helm chart for prometheus mysql exporter with...
stable/prometheus-nats-exporter   	2.5.0    	0.6.2   	A Helm chart for prometheus-nats-exporter     
stable/prometheus-node-exporter   	1.9.1    	0.18.1   	A Helm chart for prometheus node-exporter     
stable/prometheus-operator      	8.13.8    	0.38.1   	Provides easy monitoring definitions for Kubern...
stable/prometheus-postgres-exporter 	1.3.0    	0.8.0   	A Helm chart for prometheus postgres-exporter   
stable/prometheus-pushgateway    	1.4.0    	1.2.0   	A Helm chart for prometheus pushgateway      
stable/prometheus-rabbitmq-exporter 	0.5.5    	v0.29.0  	Rabbitmq metrics exporter for prometheus     
stable/prometheus-redis-exporter   	3.4.0    	1.3.4   	Prometheus exporter for Redis metrics       
stable/prometheus-snmp-exporter   	0.0.5    	0.14.0   	Prometheus SNMP Exporter             
stable/prometheus-to-sd       	0.3.0    	0.5.2   	Scrape metrics stored in prometheus format and ...
stable/elasticsearch-exporter    	3.3.0    	1.1.0   	Elasticsearch stats exporter for Prometheus    
stable/helm-exporter         	0.3.3    	0.4.0   	DEPRECATED Exports helm release stats to promet...
stable/karma             	1.5.1    	v0.60   	A Helm chart for Karma - an UI for Prometheus A...
stable/stackdriver-exporter     	1.2.2    	0.6.0   	Stackdriver exporter for Prometheus        
stable/weave-cloud          	0.3.7    	1.4.0   	Weave Cloud is a add-on to Kubernetes which pro...
stable/kube-state-metrics      	2.8.5    	1.9.6   	Install kube-state-metrics to generate and expo...
stable/kuberhealthy         	1.2.6    	v1.0.2   	The official Helm chart for Kuberhealthy.     
stable/mariadb            	7.3.14    	10.3.22  	DEPRECATED Fast, reliable, scalable, and easy t...

Để cài đặt một chart chỉ cần chạy lệnh sau, ví dụ cài đặt prometheus để monitor các resource trên kube:

helm upgrade prometheus --install -f values.yaml stable/prometheus

Trong đó giá trị file value bạn có thể lấy từ https://github.com/helm/charts/blob/master/stable/prometheus/values.yaml

Mọi thứ đều OK, nhưng khi trong team của tôi có một bạn change value và re-deploy lại prometheus, thì bị lỗi sau một hồi debug thì biết vấn đề nằm ở chỗ trên máy của bạn team tôi thì helm nó tải về phiên bản prometheus, còn máy của tôi lại là phiên bản khác, do đó chúng tôi khuyên các bạn nên set cứng version khi deploy helm như sau

helm upgrade prometheus --install -f values.yaml stable/prometheus --version 11.3.0

Cách thức hoạt động helm

Sau khi bạn chạy lệnh ở trên thì toàn bộ charts sẽ lưu thông qua một file yaml

cat ~/.helm/repository/cache/stable-index.yaml
apiVersion: v1
entries:
 acs-engine-autoscaler:
 - apiVersion: v1
  appVersion: 2.1.1
  created: 2020-04-15T06:29:24.612865102Z
  deprecated: true
  description: DEPRECATED Scales worker nodes within agent pools
  digest: 93f924d4498d588bcdda88c7401e27c6fa0f50ff0601e78885eca13eb683c1e2
  home: https://github.com/wbuchwalter/Kubernetes-acs-engine-autoscaler
  icon: https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/logo/logo.png
  name: acs-engine-autoscaler
  sources:
  - https://github.com/wbuchwalter/Kubernetes-acs-engine-autoscaler
  urls:
  - https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/acs-engine-autoscaler-2.2.2.tgz
  version: 2.2.2
 - apiVersion: v1
  appVersion: 2.1.1
  created: 2018-12-11T02:55:17.96986758Z
  description: Scales worker nodes within agent pools
  digest: 3232999ebabc42cd7c5475251b5cd2e0c6bf4363551cff13ebe3a78cee1dfba6
  home: https://github.com/wbuchwalter/Kubernetes-acs-engine-autoscaler
  icon: https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/logo/logo.png
  maintainers:
  - email: [email protected]
   name: ritazh
  - email: [email protected]
   name: wbuchwalter
  name: acs-engine-autoscaler

Do tôi và đồng nghiệp của tôi chạy lệnh đó không cùng một thời điểm, nên dẫn đến cái file yaml đó trên 2 máy của chúng tôi khác nhau, dẫn đến khi deploy thì helm sẽ vào đó lấy phiên bản tương ứng cài đặt, nên dẫn đến ứng dụng sẽ bị break

Do đó tuyệt đối khi deploy thì bạn luôn luôn thêm tuỳ chọn –version, đó là đều bắt buộc.

Kết Luận

Trên đây là một tip chúng tôi thường dùng với helm, ngoài ra khi làm với helm thì chúng ta sẽ xây dựng một chart riêng cho các dự án cụ thể, trong bài viết sau chúng tôi sẽ chia sẽ kinh nghiệm triển khai nó với các bạn, như mọi khi nếu bạn thấy bài viết hay hãy chia sẽ cho đồng nghiệp của bạn^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *