Kubernetes cho developer

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách chứa, lưu trữ, triển khai và định cấu hình một ứng dụng trong cụm nhiều nút. Bắt đầu với một tập lệnh Golang đơn giản, bạn sẽ xác định tài nguyên ứng dụng và sử dụng các nguyên hàm cốt lõi để xây dựng, giám sát và khắc phục sự cố các ứng dụng có thể mở rộng trong Kubernetes. Làm việc với các plugin mạng, bảo mật và lưu trữ đám mây, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều tính năng cần thiết để triển khai một ứng dụng trong môi trường sản xuất.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách:

  • Chứa và triển khai một tập lệnh Golang mới
  • Định cấu hình triển khai với ConfigMaps, Secrets và SecurityContexts
  • Hiểu thiết kế pod đa container
  • Cập nhật và khôi phục lại một ứng dụng
  • Triển khai dịch vụ và NetworkPololang
  • Sử dụng PersistentVolumeClaims để lưu trữ data.

Và hơn thế nữa! Khóa học này được thiết kế để trung lập với nhà cung cấp và phân phối, vì vậy bạn sẽ có thể áp dụng các khái niệm này một cách phổ biến.

Mã hóa https://github.com/gsviec/kubernetes-training