Cấu hình Vhost trên XAMP cho WordPress

Việc dùng mặc định đường dẫn khi bạn cài đặt WordPress trên XAMP không có vấn đề gì cả, nhưng nhìn nó không chuyên nghiệp cũng như không giống thực tế của một domain do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn thây đổi domain cho nó.

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/hello"
  ServerName gsviec.dev
  <Directory "C:/xampp/htdocs/hello">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>
Scroll to Top