Hướng dẫn cài đặt Git và Github trên Window
0:2:24
1,000 views. 78% Mar 19/17 at 04:08
Làm quen giao diện trên Github
0:5:36
666 views. 78% Mar 19/17 at 04:35
Thiết lập chứng thực cá nhân cho git
0:6:29
987 views. 78% Mar 19/17 at 09:19
Giới thiệu tính năng pull request và branch trong GIT
0:11:57
Backup dữ liệu wordpress  qua GIT
0:3:54
610 views. 78% Mar 23/17 at 03:53
Reset, Revert va amend trong GIT
0:8:42
947 views. 78% Mar 23/17 at 04:12
Giới thiệu gitignore trong GIT
0:3:41
1,082 views. 78% Mar 23/17 at 04:56