Hướng dẫn cài đặt Git và Github trên Window
0:2:24
Làm quen giao diện trên Github
0:5:36
679 views  Mar 19/17 at 04:35
Thiết lập chứng thực cá nhân cho git
0:6:29
1,014 views  Mar 19/17 at 09:19
Cấu hình SSH Key cho Github
0:4:45
1,178 views  Mar 19/17 at 09:50
Giới thiệu tính năng pull request và branch trong GIT
0:11:57
Backup dữ liệu wordpress  qua GIT
0:3:54
621 views  Mar 23/17 at 03:53
Reset, Revert va amend trong GIT
0:8:42
972 views  Mar 23/17 at 04:12
Giới thiệu gitignore trong GIT
0:3:41
1,107 views  Mar 23/17 at 04:56