Category: Wordpress

WordPress (WP) một trong những blogging platform mạnh mẽ nhất hiện nay. WP đã khá phổ biến ở Việt Nam, các blog/Website sử dụng WP ngày càng nhiều. WP một blogging platform có mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP và CSDL MySQL.