Category: Phalcon

Phalcon là một mã nguồn mở, có đầy đủ tính năng của một mô hình MVC và nó được viết bằng ngôn ngữ C, sau đó build thành file .DLL và tích hợp vào danh sách Extensions của Apache, vì vậy nó có tính performance cao, hay có thể nói tốc độ của nó sẽ nhanh hơn các Framwork khác.