Category: Devops

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. Devops là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành. Mục đích của DevOps là để thay đổi và cải tiến mối quan hệ giữa hai quá trình này.